© 2015 |  Webbproduktion: BalkoMedia

RA Auktionsverket Norrköping AB- Malmgatan 5 - Norrköping

info@ra-auktionsverket.se

Försäljningsvillkor

1. Uppdragets omfattning

Auktionshuset RA Auktionsverket Norrköping AB åtar sig för föremål som emottagits till försäljning i Sverige som kommissionär att på nedan angivna villkor för

kommittentens ("säljarens") räkning på auktion försälja av säljaren inlämnade föremål.

Hänvisning nedan till "RA Auktionsverket Norrköping AB" skall innebära hänvisning till Auktionshuset RA Auktionsverket Norrköping AB AB för avtal som gäller föremål som emottagits till

försäljning.

RA Auktionsverket Norrköping AB har rätt att försälja inlämnade föremål på nätauktion.

 

2. Inlämning/mottagning av föremål

Säljaren ansvarar för att denne har oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas in till RA Auktionsverket Norrköping AB för försäljning. När överenskommelse om

försäljning träffats skall ett särskilt kontrakt upprättas mellan parterna. RA Auktionsverket Norrköping AB åsätter ett utropspris för varje föremål. Utropspriset

baseras på en marknadsanpassad värdering men det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga

utropspriset.

Utropspriset utgör endast en vägledning för köpare. RA Auktionsverket Norrköping AB förbehåller sig rätten frånträda försäljningsuppdrag.

 

3. Försäljningsavgifter

RA Auktionsverket Norrköping AB tar ut en försäljningsprovision om 12 % (15 % ink. moms) samt en slagavgift om 80 kr (100 kr ink. moms).

 

4. Bevakningsuppdrag

Med bevakning avses att RA Auktionsverket Norrköping AB för säljarens räkning bevakar att föremål inte säljs under överenskommet minimipris (bevakningspris).

Bevakningspriset skall bekräftas skriftligen på kontrakt eller via e-postmeddelande eller muntligen. Föremål utan bevakning har ett

startbud på 300 kr.

 

5. Ej sålda föremål

Ej sålda föremål skall avhämtas av Säljaren senast sex (6) kalenderdagar efter auktionens slut. Om avhämtning ej sker inom föreskriven

tid äger RA Auktionsverket Norrköping AB rätt att publicera föremålet nätauktion igen. RA Auktionsverket Norrköping AB har rätt att publicera varje föremål tre (3) gånger. För föremål som inte

sålts och avhämtats inom föreskriven tid, debiteras en förvaringsavgift om 40 kr (50 kr ink. moms) per kalenderdag.

För föremål ej avhämtade inom 14 dagar har auktionshuset RA Auktionsverket Norrköping AB rätt att sälja dessa i enlighet med reglerna i lagen om näringsidkarens

rätt att sälja ej avhämtade föremål. förs

 

6. Redovisning/utbetalning

Redovisning och betalning sker inom 10 bankdagar efter auktionen under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och

reklamation ej skett.

 

7. Ansvar för fel

Om RA Auktionsverket Norrköping AB gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter och därvid ersättningsskyldig har RA Auktionsverket Norrköping AB rätt att kräva

motsvarande ersättning av säljaren.

 

8. Force Majeure

RA Auktionsverket Norrköping AB ansvarar inte för förlust som åsamkas säljaren vid inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning som uppstått på grund av

krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständighet som RA Auktionsverket Norrköping AB inte

kunnat råda över eller förutse.

 

9. Tvist

Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal gällande föremål som upptagits till försäljning i Sverige skall avgöras enligt svensk

lag och vid domstol i Sverige.

 

10. Personuppgiftsbehandling

Personuppgifter som lämnats vid kontakt med RA Auktionsverket Norrköping AB inom ramen för ett kund-/avtalsförhållande behandlas såväl manuellt som med

datorteknik för fullgörelse av auktionsverksamheten inom RA Auktionsverket Norrköping AB samt tillsammans med externa tjänsteleverantörer samt förpliktelser

enligt lag.

Det finns ett antal särskilda tjänster som erbjuds av utomstående parter som vi kallar externa tjänsteleverantörer och som kan vara gratis

när Du använder Webbplatsen (t.ex. nätauktionstjänster (Auctionet